Algemene Voorwaarden MuurBank 


Deze algemene voorwaarden zijn hier te downloaden als pdf.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Muur-Bank is de handelsnaam van de eenmanszaak van Maurits van de Sande, die ook handelt onder de naam Sandschap.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onder de naam van Muur-Bank uitgebrachte offertes en op alle door haar gesloten (koop) overeenkomsten alsmede op door Muur-Bank verzorgde montages en overige werkzaamheden ten behoeve van de koper.

1.3 Koper is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon aan wie Muur-Bank een offerte uitbrengt of met wie Muur-Bank een overeenkomst sluit.

Artikel 2 Garantie

2.1 Muur-Bank doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de koper een kwalitatief goed product ontvangt. 

2.2 De koper dient het geleverde product zo spoedig mogelijk na ontvangst te controleren op gebreken. Veel van de producten van Muur-Bank bevatten hout. Hout is een natuurlijk product waarin scheuren kunnen ontstaan. Voor zover deze scheuren een normaal gebruik niet in de weg staan vormen dergelijke scheuren geen gebrek. De werkelijke kleuren van producten kunnen afwijken van die op de website, sociale media, reclamedrukwerk et cetera. Geringe kleurafwijkingen vormen geen gebrek.

2.3 De koper kan er geen beroep meer op doen dat het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, wanneer hij geen klacht indient binnen twee maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

2.4    Bij normaal gebruik is op de geleverde producten een garantietermijn van 1 jaar van toepassing, gerekend vanaf de datum van levering. De garantie heeft geen betrekking op verbruiksartikelen en op de montage. 

Artikel 3 Herroepingsrecht

3.1 De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft het recht op om de overeenkomst met Muur-Bank te ontbinden conform de voorwaarden die zijn opgenomen in het herroepingsformulier op de website van Muur-Bank

Artikel 4 Montage

4.1 Tenzij anders overeengekomen is koper zelf verantwoordelijk voor de montage van de door Muur-Bank geleverde producten.

4.2 Wanneer Muur-Bank de montage verricht, is koper gehouden om te zorgen voor de aanvraag van eventueel vereiste vergunningen.

4.3 De koper is verantwoordelijk voor de beoordeling van de draagkracht van de muur waaraan de producten van Muur-Bank bevestigd dienen te worden. 

4.4 Verder dient koper Muur-Bank feitelijk in staat te stellen om de montage te verzorgen onder andere door aan Muur-Bank toegang tot elektra te verschaffen.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van alle door Muur-Bank geleverde producten gaat pas over naar de koper wanneer de koper alle vorderingen die uit de koopovereenkomst voortvloeien heeft voldaan, inclusief rente en kosten.

5.2 Zolang koper nog niet alle uit de koopovereenkomst voortvloeiende vorderingen heeft voldaan is hij niet gerechtigd om de geleverde producten, te verpanden of door te verkopen. Dit verbod tot verpanding c.q. verkoop heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 6 Eigendoms- en auteursrechten

6.1 Voor alle ontwerpschetsen, montagehandleidingen en eventuele overige stukken die Muur-Bank aan koper ter beschikking heeft gesteld, geldt dat het auteursrecht bij Muur-Bank berust en het koper niet is toegestaan om gebruik te maken van deze stukken anders dan voor de uitvoering van de koopovereenkomst. Het is de koper dan ook niet toegestaan om de uitvoering van een ontwerp, of een deel hiervan van Muur-Bank te herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Muur-Bank.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van Muur-Bank vervalt, onverminderd de in artikel twee genoemde klachtplicht, in ieder geval na het verloop van twee jaar na aanvang van de dag, volgende op de dag waarop de gebeurtenis plaatsvond waardoor de schade direct of indirect is ontstaan.

7.2 Iedere aansprakelijkheid van Muur-Bank voor schade, kosten of vergoedingen van welke aard ook en uit welk hoofde ook is verder beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Muur-Bank wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

7.3 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid van
Muur-Bank beperkt tot het door Muur-Bank aan de koper in rekening gebrachte bedrag vermenigvuldigd met een factor drie en met een maximum van € 5.000,00.

7.4 Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, winstderving, verlies of gemiste kansen is hoe dan ook uitgesloten. Onder gevolgschade wordt mede begrepen schade die bij de montage is ontstaan aan de gevel van het pand waar de montage heeft plaatsgevonden.

Artikel 8 Privacybeleid

8.1 Muur-Bank is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de met haar gesloten overeenkomsten. Muur-Bank verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacybeleid. Het privacybeleid is te vinden op de website van Muur-Bank.

Artikel 9 Rechts- en forumkeuze

9.1 Op de rechtsverhouding tussen Muur-Bank en de koper is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen zullen worden beslist door de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag, waarbij geldt dat indien de koper een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, deze het recht heeft om binnen een maand nadat Muur-Bank zich op dit beding heeft beroepen, de keuze te maken om voor de beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons via onderstaand formulier.